Kunst og inventar

Arkitektur

Kirken er bygget op om trekanter, hvilket kommer til udtryk i arkitekturen og i en del af inventaret. Alt kirkens inventar er tegnet af arkitekt M.A.A. Aage Porsbo.

Kirkerummet udgør et stort åbent rum, som deles i to funktionsområder af en lav trappe i hele kirkens bredde. Øst for trappen er alteret centralt placeret. Til højre for alteret findes døbefonten og til venstre prædikestolen. Prædikestol, alter og døbefont er opbygget af mursten.

Sydvæggen består af syv smalle vinduespartier i fuld højde fra gulv til loft og udgør en kolonnade, der åbner kirkerummet ud mod Lundebjerggårdsvej.

Kirkens loftbelysning (lysekronerne) er udført af Kemp og Lauritsen. Belysningen i koret (Domkirkefade med spots) er designet af Asger Bay Christiansen, lysarkitekt, cand. arch.

Nærmest indgangen i vestsiden findes orgelet.

I kirkerummet er der opstillet to bænkerækker på hver sin side af midtergangen. Der er plads til ca. 230 kirkegængere. Ved særlige lejligheder kan der ved opstilling af ekstra stole sidde knap 400 i kirken.

Kunsten i kirkerummet

En uddybende vejledning (ståbi) kan købes på kirkekontoret for kr. 50,-

Alterbord og altersølv

Alterbordet består af tre murede ben, hvorpå bordpladen af lakeret limtræ hviler.

På alterbordet står et kors af sortmalet jern med 3 indlagte røde sten. Korset er udført af sølvsmed Frithjof Bratland.

Kirkens hellige kar og de tre lysestager på alteret er af sølv og udført af sølvsmed Frithjof Bratland.

Alterskab

Kunstværket ”Jesus - JEG ER” er den sidste del af kirkens nye sammenhængende kunstudsmykning ”Højtidsskabene i Skovlunde Kirke”. Værket viser de syv JEG ER-ord fra Johannesevangeliet, med et favnende og afvæbnende ungt menneske, der springer én i møde som et billede på imødekommenhed. Det siger – velkommen i kirken!

Værket blev afsløret søndag den 7. april 2019.

Udover ”Jesus - JEG ER” består værket af fire højtidsalterskabe og et udgangsbillede. Projektet tog sin begyndelse i 2010 efter besøg af Erik Hagens værk ”EsbjergEvangeliet” i kirken, og den nye kunstudsmykning er siden trinvist blevet realiseret med god hjælpe fra eksterne fonde og bidragsydere.

(Lukket alterskab, som det ser ud langfredag)

Altertæppe og vægtæpper

Bemærk! Altertæppet og vægtæpper er taget ned og kan p.t. ikke længere ses i kirken/kirkecentret.

Op gennem 1980-erne opstod en idé med at udsmykke væggen bag kirkens alter. Den 30. oktober 1990 blev tæppet bag alteret afsløret. Tæppet er vævet af kunstneren Else Marie Jacobsen, Kristiansand i Norge.

Tæppet fremstiller et frelseshistorisk forløb fra verdens skabelse over profetierne i Det gamle Testamente til den opstandne Kristus og omtalen af den store hvide flok fra Åbenbaringen. Det sorte kors på alteret indgår i kompositionen og knytter altertæppets to dele sammen.

På kirkens væg ved udgangen har der tidligere hængt tre billedtæpper, der ligeledes er vævet af Else Marie Jacobsen. Disse billedtæpper er taget ned og er nu hængt op i konfirmandlokalet i kælderen. De tre billedtæpper er inspireret af Matthæusevangeliet kapitel 6, vers 19: "Saml jer ikke skatte på jorden, hvor møl og rust fortærer............ Men saml jer skatte i himlen".

Der kan læses mere om tæpperne i en folder, hvori den tale, Else Marie Jacobsen holdt ved afsløringen af altertæpperne, også er gengivet. Folderen kan købes for 5 kr. i kirken.

Messehagler

Skovlunde Kirke har fire messehagler: En hvid (gylden), grøn, violet og rød. Messehaglerne er tegnet af kirkens arkitekt M.A.A. Aage Porsbo og udført af væveren Hanne Vedel, Aabenraa.

Døbefont og glasmosaik

Kirkens dåbsfad og dåbskande er af tin belagt med sølv og udført af sølvsmed Frithjof Bratland.

I vinduet ved døbefonten er der en glasmosaik udført af billedkunstner Jens Urup, Virum. Med sin placering ved døbefonten skal motivet pege hen på det, som også viser hen til dåben og som i en salme udtrykkes med ordene: "Kender du den livets kilde, hvorfra nådens strøm udgår".

Advents- og jule-alterskab

Det lukkede alterskab
De fire åbnede adventslåger
Det åbne alterskab

Helligtrekongers- og fastelavns-alterskab

Det lukkede alterskab
Det åbne alterskab

Påske-alterskab

Det lukkede skab
Det åbne skab

Pinse-alterskab

Pinse-alterskabet er udført af billedkunstner Erik Hagens i 2014. Pinse-alterskabet blev afsløret pinsedag den 8. juni 2014.

Erik Hagens ord om pinse-alterskabet: 

Det trefløjede pinse-alterskab viser som lukket et motiv af mennesker, nærmere bestemt eksperter af enhver slags, der er i færd med at opbygge en sikker verden af viden og informationer. At de er eksperter kan man se ved at byggematerialet er fagbøger, videnskabelige afhandlinger, videokameraer, videns-værktøj af enhver art, på samme måde som man dengang i Det gamle Testamente med mursten ønskede at opføre et bygningsværk for at beherske himmel og jord - et tårn, der nåede helt op til Gud. Det blev der sat en stopper for ved, at alle mennesker fik forskellige sprog og derfor ikke kunne arbejde sammen. Pinseunderet er en symbolsk ophævelse af al sprogforbistring - ved troens kraft. Eller sagt på en anden måde - havde Jesus ikke levet, var modsætningen mellem tro og viden en uoverstigelig kløft.

Til pinse viser det åbnede pinse-alterskab, hvorledes en fragmenteret verden af viden og fakta, som vi opbygger tilværelsen på, splittes og sprænges. Ikke ved den højerestående Guds indgriben, men ved de holdninger, den lidenskab og næstekærlighed, som mennesket Jesus eksemplificerede i sit korte liv. Pinseliljen bliver et symbol, der sprænger sig ind i alle kroge og hjørner i den trivielle 2- eller 3-værelses tilværelse, som de fleste af os lever.

Det lukkede alterskab
Det åbne alterskab

Udgangsbilledet

Orgel

Kirkens orgel er bygget af Orgelbyggeriet Th. Frobenius & Sønner i Lyngby (Opus nr. 789) og har ca. 1300 piber og 22 stemmer fordelt på hovedværk, brystværk og pedal.

Dispositionen er præget af orgelbevægelsens idéer om et orgel med meget lystklingende stemmer efter forbillede fra Nordeuropa i barokken. Orgelet egner sig derfor primært til barokmusik.

Facaden er tegnet af arkitekt M.A.A. Aage Porsbo, og dispositionen er udarbejdet i tæt samarbejde med kirkens første organist Dora Voss og kirkeministeriets daværende orgelkonsulent Per Kynne Frandsen. Orgelet blev taget i brug ved kirkens indvielse Pinsedag 1972.

Disposition

Hovedværk: Principal 8' (C-F fælles med rørfløjte 8'), Rørfløjte 8' ,Oktav 4', Spidsfløjte 4', Quint 2 2/3, Oktav 2', Mixtur, trompetregal 8' (placeret som spansk trompet i facaden).

Brystværk: Gedakt 8', Rørfløjte 4', Principal 2', Kobbelfløjte 2', Sivfløjte 1', Sesquiltera, Scharf, Krumhorn 8'.

Pedal: Subbas 16', Principal 8', Gedakt 8', Oktav 4', Fagot 16', Trompet 8'.

Omfang: C-g3, C-f. Normalkobler. Svelle og tremulant for BV. Mekanisk traktur og registratur; sløjfevindelader.

Klokker

Kirken har 4 klokker, der er støbt hos N.V. Eijsbouts i Holland og leveret gennem De Smitske Jernstøberier NS, Ålborg.

Den store klokke har følgende inskription: "Jeg kalder i sorg, jeg kalder i glæde, jeg kalder og siger: Gud er tilstede."

De tre mindste klokker har hver sin inskription, henholdsvis: "Tro", "håb" og "kærlighed".  Klokkerne blev taget i brug ved indvielsen Pinsedag 1972. 

Klokkerne styres af et automatisk ringeanlæg.