Frivillighedssyn

Skovlunde Sogns Menighedsråd er af den opfattelse, at frivilligt engagement har værdi i sig selv – både for den frivillige og for andre. Frivilligt engagement bidrager til udvikling af den enkelte og til udvikling af fællesskabet. Vi inddrager frivillige, fordi det udfolder os som menneske og menighed samt giver mulighed for at række ud til flere.

Skovlunde Sogns Frivillighedssyn skal bidrage til at skabe gode vilkår for at fastholde og videreudvikle sognets frivillige engagement, der alene, sammen og i samspil med lokalsamfundets offentlige og private aktører beriger, bevæger og berører den enkelte, de små og store fællesskaber, samt menigheden og det samfund, vi er en del af.

Frivillighedssynet er formuleret på baggrund af en åben dialog med centrale frivillige engagerede i og i nær tilknytning til Skovlunde Sogns Menighedsråd, og bygger på følgende principper:

Frivillige ledere af aktiviteter i og i nær tilknytning til Skovlunde Sogns Menighedsråd skal så vidt muligt

  • Være bevidste om deres opgaver og forpligtelser i relation til Skovlunde Sogn og Kirke.
  • Være selvkørende enheder som selv planlægger program/aktiviteter og tager ejerskab for aktiviteten.
  • Understøtte det sociale samvær på tværs af deltagerne i aktiviteterne.
  • Være opmærksom på modtagelsen og velkomsten af nye deltagere, der kommer første gang til en aktivitet.
  • Blive mødt med gode forventninger fra aktivitetens deltagerne (ikke krav)

Skovlunde Sogns Menighedsråd skal så vidt muligt

  • Kende til, vise tillid og anerkende de frivillige lederes arbejde og engagement samt se dem som en naturlig del af Skovlunde Sogn og Kirke.
  • Sikre en formel forankring og organisering af samarbejdet mellem menighedsrådet og sognets frivillige ledere.
  • Skabe grobund for at samarbejdet mellem sognets professionelle (ansatte) og de frivillige fungerer optimalt. Herunder ved at man har de nødvendige redskaber hertil, f.eks. opdaterede kontaktoplysninger, fælles årshjul og lignende.
  • Indbyde til et frivillighedstræf med regelmæssigt mellemrum, hvor man kan debattere, udveksle erfaringer og skabe relationer.
  • Offentliggøre de frivillige organiserede aktiviteter, herunder synliggøre aktiviteter der har behov for rekruttering af frivillige.

Frivillighedssynet vil danne udgangspunkt for det frivillige arbejde og samarbejde i Skovlunde Sogn, og træder i kraft 27. november 2016. Det er i den forbindelse vigtigt at understrege, at der løbende kan være behov for justeringer af frivillighedssynet, og at frivillighedssynet er et dynamisk arbejdsredskab og ikke en statisk, uforanderlig størrelse. Hvert andet år vil Skovlunde Sogns Menighedsråd derfor vurdere, om der er behov for revision på baggrund af de opnåede erfaringer – først gang pr. 2. december 2018.